•  
   


   
   
 •  
 •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Spis treści
Margaretki
Historia Apostolatu
Modlitwy za kapłanów i o nowe powołania
Wszystkie strony

Zdjcie

           W Roku Kapłańskim, który rozpoczął się w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa dnia 19.06.2009r, a zakończył się 11.06.2010 roku, powstał w naszej parafii z inicjatywy wiernych Apostolat „MARGARETKA.” Była to odpowiedź na apel Stolicy Apostolskiej oraz liczne wezwania Matki Bożej Królowej Pokoju w Medziugorje, która usilnie prosi o modlitwę za kapłanów i o nowe powołania. Utworzono w 2010 roku pięć „MARGARETEK” - pierwszą dnia 02.02. w Święto Ofiarowania Pańskiego.

Kolejno, w 2011 roku założono dwie grupy, w 2012 oraz w 2013 po jednej. Każda „MARGARETKA” składa się z siedmiu osób, ich członkowie złożyli w kościele przed Chrystusem Eucharystycznym przyrzeczenie dożywotniej modlitwy za wybranego kapłana posługując się poniższą formułą:

Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach powstałego w Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach Apostolatu „MARGARETKA” przyrzekam wieczystą modlitwę za księdza...(imię i nazwisko kapłana)...Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen."

Od 2 lutego 2013 roku pięćdziesiąt cztery osoby zrzeszone w dziewięciu „MARGARETKACH” niżejpodaną modlitwą wypraszają potrzebne łaski dla ośmiu kapłanów.

   "O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie Ks. ...(imię inazwisko kapłana).... uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty ...(imię patrona) , którego imię nosi Ks. ...(imię i nazwisko kapłana)... Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.” (Modlitwa opracowana na podstawie modlitwy papieża Pawła VI zaczerpniętej z Agendy Liturgicznej Diecezji Opolskiej, Opole 1981 r. s. 215) oraz Koronka Medziugorska : ("Wierzę w Boga" i 7 razy "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Chwała Ojcu").

Gorąco zaprasza się wszystkich, którym bliskie sercu są sprawy naszej Wiary i Kościoła do wstąpienia w szeregi parafialnego Apostolatu „MARGARETKA”

Natomiast członków Apostolatu zachęca się do czynnego uczestnictwa w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca w modlitwach: za powołanych i o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. (Różaniec, Msza św., Godzina św.), a także w czuwaniach wyznaczonych dla „MARGARTEK” i uroczystościach parafialnych.

 


Nazwa „MARGARETKA” pochodzi od imienia  Margaret O'Donnell mieszkającej w Kanadzie. W wieku 13 lat, w sierpniu 1951 roku, zaraziła się choroba Heine-Medina. Całkowicie sparaliżowana, Margaret szybko zrozumiała, że ta choroba była jej powołaniem, tak jak dla innych małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. Zaczęła więc poświęcać swoje cierpienie modląc się za swoją parafię, proboszcza, kapłanów, i we wszystkich intencjach, które jej powierzano. Z każdym dniem, zwiększała się liczba kapłanów odwiedzających Margaret i proszących ją o modlitwę. Margaret zmarła w Wielki Piątek, w wieku 40 lat, po 27 latach życia w cierpieniu, które wraz z modlitwą ofiarowała Bogu.

Pani Profesor Louise Ward, która znała osobiście Margaret O'Donnell, 1 sierpnia 1981r. w Aylmer, w Kanadzie po powrocie z pielgrzymki do Medziugorja, założyła Ruch „MARGARETEK”, którego inspiracją było życie i modlitwa Margaret O'Donnell. Dlatego też nazwała ten Ruch jej imieniem, które jest jednocześnie nazwą powszechnie występującego polnego kwiatka. W centrum kwiatu wpisywane jest imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób (lub nazwiska rodzin), które składają Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy - każda osoba (lub rodzina) w jednym określonym dniu tygodnia za konkretnego kapłana. Zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolstwa jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy. Do Apostolatu może przyłączyć się każdy, kto pragnie być pełniej odpowiedzialny za Kościół. Jedynym warunkiem jest podjęcie wieczystego zobowiązania modlitwy za kapłana w jeden dzień tygodnia. Zachęcamy do włączenia się do Apostolatu w naszej parafii nie obawiając się podjęcia takiego zobowiązania, bowiem ks. Adam Skwarczyński w liście do propagujących Apostolat „MARGARETKA” pisze: (Zawinione zaniedbanie modlitwy za kapłana może być wyznane na spowiedzi, nigdy jednak nie będzie ono grzechem poważnym, zagradzającym drogę do Komunii Świętej.)

 


 

Modlitwy za kapłanów lub o nowe powołania:

 

Modlitwa o powołania

Panie Jezu, który powołujesz tego, kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie,  do pracy z Tobą.

Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie.

Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach, pomóż przezwyciężyć i nasze trudności młodzieży współczesnej. A jeśli powołujesz kogoś z nas, aby poświęcić go w całości siebie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I tak niech się stanie.(Bł. Jan Paweł II)

 

Wezwania o powołania kapłańskie

P: Panie Jezu, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni, prosimy Cię: poślij robotników na żniwo Swoje. O Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom: „ Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynieśli, i by owoc wasz trwał” (J 15,16) – błagamy Cię, Panie.

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

- O Jezu, któryś rzekł do uczniów swoich: „Wy jesteście światłem świata… Tak niechaj świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”(Mt.5,14-16) - błagamy Cię, Panie.

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

- O Jezu, który powiedziałeś do swoich uczniów: „ Każdego, który Mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i Ja przed Ojcem moim, który jest w niebie”(Mt.10,32) - błagamy Cię, Panie.

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

- O Jezu, Tyś powiedział: „ Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za Mną, nie może być uczniem Moim” (Mt.10,38)  - błagamy Cię, Panie.

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

- O Jezu, który przed swoim Wniebowstąpieniem powiedziałeś do Apostołów: „ Idźcie i nauczajcie wszystkie narody… a oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt.28,19-20)  - błagamy Cię, Panie.

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

P. Boże, który powołujesz wielu, aby przynosili trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim Kościele, usłysz błaganie swojego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte, rozwinęło się i przyniosło obfite owoce. Przez Chrystusa Najwyższego Kapłana i Pośrednika.

W: Amen.

 

 

Modlitwa za Kościół i Kapłanów s. św. Faustyny Kowalskiej

"O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen." + koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Modlitwa o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

św. Tereska

 

Wezwania o uproszenie świętych kapłanów.

P: O Jezu, nasz Pośredniku i Arcykapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace i cierpienia za Twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali Królestwo Twoje.

- O Jezu, zesłany z nieba na Arcykapłana naszego,-

W: Daj nam świętych kapłanów!

- O Jezu, dla zbawiennego opowiadania nauki Twojej, -

- O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni Twojej Ofiary Krzyżowej, -

- O Jezu, dla zbawiennego udzielania nam świętych sakramentów, -

- O Jezu, dla odpuszczania nam grzechów w sakramencie pokuty, -

- O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach rodzin naszych, -

- O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twojej chwale, -

- O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata, -

- O Jezu, dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci, -

- O Jezu, dlarozszerzania Królestwa Twego, -

P: Módlmy się: Boże, któryś dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia ludzkiego rodzaju ustanowił Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy swoich tajemnic, pozostali zawsze wierni w spełnieniu otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa Pana Naszego.

W: Amen

 

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

 • Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów
 • Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów
 • Duchu Święty, Duchu Czystości, - uświęcaj kapłanów
 • Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów
 • Duchu Święty, Duchu Boży, spraw by  kapłani, oświeceni i umocnieni Twoją łaską nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
 • Niech ogień świętej miłości  rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
 • Duchu Święty, powierzam Ci serca kapłańskie: ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
 

Amen.