•  
   


   
   
 •  
 •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Spis treści
Margaretki
Historia Apostolatu
Modlitwy za kapłanów i o nowe powołania
Wszystkie strony

 

Modlitwy za kapłanów lub o nowe powołania:

 

Modlitwa o powołania

Panie Jezu, który powołujesz tego, kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie,  do pracy z Tobą.

Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie.

Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach, pomóż przezwyciężyć i nasze trudności młodzieży współczesnej. A jeśli powołujesz kogoś z nas, aby poświęcić go w całości siebie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I tak niech się stanie.(Bł. Jan Paweł II)

 

Wezwania o powołania kapłańskie

P: Panie Jezu, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni, prosimy Cię: poślij robotników na żniwo Swoje. O Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom: „ Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynieśli, i by owoc wasz trwał” (J 15,16) – błagamy Cię, Panie.

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

- O Jezu, któryś rzekł do uczniów swoich: „Wy jesteście światłem świata… Tak niechaj świeci światło wasze przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”(Mt.5,14-16) - błagamy Cię, Panie.

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

- O Jezu, który powiedziałeś do swoich uczniów: „ Każdego, który Mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i Ja przed Ojcem moim, który jest w niebie”(Mt.10,32) - błagamy Cię, Panie.

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

- O Jezu, Tyś powiedział: „ Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za Mną, nie może być uczniem Moim” (Mt.10,38)  - błagamy Cię, Panie.

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

- O Jezu, który przed swoim Wniebowstąpieniem powiedziałeś do Apostołów: „ Idźcie i nauczajcie wszystkie narody… a oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt.28,19-20)  - błagamy Cię, Panie.

W: Poślij robotników na żniwo Swoje.

P. Boże, który powołujesz wielu, aby przynosili trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim Kościele, usłysz błaganie swojego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte, rozwinęło się i przyniosło obfite owoce. Przez Chrystusa Najwyższego Kapłana i Pośrednika.

W: Amen.

 

 

Modlitwa za Kościół i Kapłanów s. św. Faustyny Kowalskiej

"O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen." + koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Modlitwa o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

św. Tereska

 

Wezwania o uproszenie świętych kapłanów.

P: O Jezu, nasz Pośredniku i Arcykapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace i cierpienia za Twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali Królestwo Twoje.

- O Jezu, zesłany z nieba na Arcykapłana naszego,-

W: Daj nam świętych kapłanów!

- O Jezu, dla zbawiennego opowiadania nauki Twojej, -

- O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni Twojej Ofiary Krzyżowej, -

- O Jezu, dla zbawiennego udzielania nam świętych sakramentów, -

- O Jezu, dla odpuszczania nam grzechów w sakramencie pokuty, -

- O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach rodzin naszych, -

- O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twojej chwale, -

- O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata, -

- O Jezu, dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci, -

- O Jezu, dlarozszerzania Królestwa Twego, -

P: Módlmy się: Boże, któryś dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia ludzkiego rodzaju ustanowił Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy swoich tajemnic, pozostali zawsze wierni w spełnieniu otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa Pana Naszego.

W: Amen

 

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

 • Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów
 • Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów
 • Duchu Święty, Duchu Czystości, - uświęcaj kapłanów
 • Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów
 • Duchu Święty, Duchu Boży, spraw by  kapłani, oświeceni i umocnieni Twoją łaską nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
 • Niech ogień świętej miłości  rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
 • Duchu Święty, powierzam Ci serca kapłańskie: ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
 

Amen.