•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 

Główna idea i cele Bractwa św. Józefa w Jemielnicy, zawiązanego 1 maja 2012 r.

Podczas uroczystej liturgii, sprawowanej w Jemielnicy w rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, w dniu 1 maja, pod­czas Diecezjalnego Święta Rodziny, Biskup Opolski dokonał aktu erygowania diecezjalnego Bractwa św. Józefa. W nawią­zaniu do chlubnej przeszłości, zainicjował w ten sposób nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi. Pra­gnieniem Biskupa Opolskiego jest rozwój wspólnot bractwa w parafiach. Siedzibą główną i miejscem dorocznych spo­tkań członków, a także obrad kapituły bractwa ma być Je­mielnica. Główną ideą, która przyświeca Pasterzowi diecezji opolskiej, jest kształtowanie w szeregach Bractwa dojrzałej tożsamości męża, ojca i katolika, zaangażowanego w sprawy parafialne i społeczne, czerpiącego wzór z życia św. Józefa, a inspirację – z nauczania bł. Jana Pawła II.

Pełny statut Bractwa św. Józefa zostanie ustalony na pierwszej kapitule, która w sposób ostateczny określi cele Bractwa. Jednak odczytując znaki czasu oraz biorąc pod uwagę motywy reaktywowania Bractwa, już można jego cele określić następująco:

— uświęcenie członków przez naśladowanie św. Józefa,

— chrześcijańska formacja członków do dojrzałego re­alizowania powołania męża i ojca,

— formowanie i pobudzanie członków do zaangażowa­nia na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie,

— inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii.

 

Zobowiązania członków Bractwa św. Józefa w Jemielnicy

Zgodnie z podstawową jego ideą, reaktywowane Bractwo św. Józefa, adresowane jest do mężczyzn, którzy ukończyli 18. rok życia. Zainteresowani przynależnością do Bractwa zaproszeni są do zapoznania się i ostatecznie do przyjęcia wynikających zobowiązań członków, mianowicie:

— podejmowania nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą,

— codziennej modlitwy (w wyznaczonym dniu roku ka­lendarzowego) w intencji rodzin w ogóle, a w szcze­gólności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz osób chorych i konających,

— częstego przystępowania do sakramentu pokuty i po­jednania,

— chętnego uczestnictwa w życiu parafii i zaangażowa­nia społecznego (na rzecz dobra wspólnego w społe­czeństwie),

— świadczenia wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa.

Decyzję wstąpienia w szeregi Bractwa św. Józefa można wyrazić przez wypełnienie deklaracji i złożenie jej podczas Pielgrzymki Mężczyzn na Górę Świętej Anny, dnia 24 czerwca 2012 r. Deklaracja jest wyłożona na stoliku pod chórem.