•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Spis treści
Św. Katarzyna
1. Życiorys św. Katarzytny
2. Wezwania do św. Katarzyny
3. Modlitwa I
4. Modlitwa II
5. Modlitwa III
6. Modlitwa IV
7. Litania do św. Katarzyny I
8. Litania do św. Katarzyny II
Wszystkie strony

Patronką naszego kościoła jest św. Katarzyna Aleksandryjska. Tutaj znajdziesz wiele informacji na jej temat a także modlitwy za jej wstawiennictwem.Życiorys Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Święta Katarzyna Aleksandryjska urodziła się około roku 294(?) po Chrystusie w Aleksandrii, ówczesnej stolicy Egiptu, w królewskiej rodzinie pogańskiej, jako córka króla Kustosa. Otrzymała bardzo staranne i wszechstronne wykształcenie z zakresu filozofii, retoryki, poezji, muzyki, fizyki, matematyki, astronomii i medycyny. Słynęła nie tylko z wielkiej mądrości, ale także z niezwykłej urody. A kiedy nadszedł czas jej zamążpójścia, na próżno poszukiwała konkurenta, któryby sprostał jej wymaganiom. Matka zaprowadziła ją więc do pobożnego pustelnika, syryjskiego mnicha, słynącego z mądrości i trafnych porad. Ten opowiedział im Dobrą Nowinę o Zbawicielu Świata, który jest Bogiem i panuje nad wszystkimi królami ziemskiego globu. Słuchając przekonywującej nauki pobożnego pustelnika, obie kobiety, matka i córka, – uwierzyły w Chrystusa. Nawróciły się na chrześcijaństwo i poprosiły o chrzest. Na chrzcie córka otrzymała imię Katarzyna co z greckiego znaczy „czysta”. Następnie Katarzyna zobaczyła we śnie Zbawiciela, który nazwał ją Swoją Oblubienicą, a jej rękę ozdobił obrączką. To były właśnie mistyczne zaślubiny Katarzyny z boskim Oblubieńcem, wychwalane dziś w pieśniach i modlitwach ku czci św. Katarzyny. W życiu Katarzyny nastąpiły teraz poważne zmiany. Przestało cieszyć ją bogactwo. Nieważne dla niej stały się honory ziemskie. Jej najbliższymi stali się chrześcijanie. Złożyła ślub dozgonnej czystości.

Czasy jednak były bardzo niekorzystne dla chrześcijan. Naznaczone były ich krwawym prze-śladowaniem, wywołanym przez dekret cesarza Diokle-cjana, który brzmiał: „Wszyscy obywatele imperium rzymskiego obowiązani są do składania ofiar bogom pogańskim”. Na początku IV wieku wschodnimi terenami państwa, do których należał też Egipt, zarządzał najbliższy współpracownik cesarza Dioklecjana, Maksencjusz, któremu w Egipcie także przysługiwał tytuł „Cesarz”. Był on fanatycznym poganinem i bardzo sumiennie czuwał, aby na podporządkowanym mu obszarze skrupulatnie przestrzegano edyktów cesarskich. Katarzyna osten-tacyjnie odmówiła złożenia kadzielnej ofiary. Cezar rozgniewany, ale licząc się z pozycją Katarzyny, zwołał wielkie gremium filozofów z całego kraju. Ich zadaniem było przekonać Katarzynę o jej błędzie i pozyskać ją dla pogaństwa. Katarzyna była jednak nieugięta i Maksencjusz postanowił zdobyć Katarzynę prośbą i obietnicami, łącznie z propozycją małżeństwa. Bezskutecznie. Wtedy  skazał ją na tortury, morzenie głodem, łamanie kołem. Ostatecznie wykonano dnia 25 listopada, w jej 18 roku życia, wyrok kary śmierci przez ścięcie mieczem.

Dzisiaj święta Katarzyna patronuje: zakonom, filozofom, teologom, uczonym i studentom; adwokatom i notariuszom; literatom i bibliotekarzom; drukarzom; kolejarzom, kołodziejom i woźnicom; młynarzom i piekarzom; mężatkom i dziewczętom; grzesznikom

Święta Katarzyna wyróżniona została ponadto przez zaliczenie jej w poczet czternastu świętych wspomożycieli i to jako najpotężniejsza spośród nich. (Czternastu świętych wspomożycieli: Św. Arkadiusz, Św. Barbara, Św. Błażej, Św. Cyriak, Św. Dionizy, Św. Erazm, Św. Eustachy, Św. Idzi, Św. Jerzy, Św. Katarzyna, Św. Krzysztof, Św. Małgorzata, Św. Pantaleon, Św. Wit).

Obok świętej Doroty, św. Małgorzaty i św. Barbary została też zaliczona do 4 najdostojniejszych i najprzedniejszych dziewic wśród świętych.

Naszemu kościołowi i miejscowości patronuje, wraz z świętą Małgorzatą, już od XIII wieku.Wezwania do Świętej Katarzyny.   

Święta Katarzyno, patronko naszej miejscowości – Wstawiaj się za nami.
Święta Katarzyno, Panno i męczennico, - Wstawiaj się za nami.
Święta Katarzyno, Oblubienico Chrystusowa, - Wstawiaj się za nami.
Święta Katarzyno, Mistrzyni Wiary, - Wstawiaj się za nami.
Święta Katarzyno, Pomnożycielko chwały Bożej, - Wstawiaj się za nami.
Święta Katarzyno, miłująca prawdziwego Boga, - Wstawiaj się za nami.
Święta Katarzyno, wzorze panieńskiej czystości, - Wstawiaj się za nami.
Święta Katarzyno, nieustraszona wobec śmierci, - Wstawiaj się za nami.
Święta Katarzyno, Patronko prześladowanych, - Wstawiaj się za nami.
Święta Katarzyno, Wspomożycielko umierających, - Wstawiaj się za nami.
Święta Katarzyno, Pośredniczko na sądzie Bożym, - Wstawiaj się za nami.

Modlitwa I.

Święta Katarzyno, Patronko nasza, weź nas w opiekę, Panno mężna, uproś nam stałą wiarę, abyśmy podobnie jak Ty, mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu. Czuwaj szczególnie nad tymi, którzy pracują w niebezpiecznych warunkach i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich ciężkiej pracy, dla ich rodzin i chroń od wypadków. W ostatniej zaś godzinie naszego ziemskiego życia wybłagaj nam, święta Katarzyno, łaskę zjednoczenia z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli przejść do życia wiecznego. Amen.


Modlitwa II

Święta Katarzyno odznaczająca się głęboką wiarą, męstwem i bezgraniczną miłością do Boga, bądź dla nas wzorem chrześcijańskiego życia. Uproś nam łaskę męstwa w wyznawaniu wiary. Pomóż nam żyć według Bożych przykazań. Wstawiaj się za naszą Parafią, abyśmy pozostali wierni wierze ojców naszych. Wspomnij, że jesteś naszą Patronką i uproś nam serca wrażliwe na chwałę Bożą i potrzeby bliźnich.


Modlitwa III

Święta Katarzyno, której imię noszę, Patronko moja Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o Droga moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę  szczęśliwej śmierci. Amen.


 

Modlitwa IV

O święta Męczenniczko, o święta Katarzyno z jakąż miłością przyjął cię w objęcia swe Chrystus! Jakąż że chwałą cię uwieńczył! Jakąż radością przepełnił na wieki twe serce! O prawdziwie mądrą byłaś panną, żeś obrała sobie mądrość krzyża a wzgardziłaś mądrością świata. Ach, uprośże nam łaskę gardzenia głupią świata mądrością, a szczycenia się zawsze świętym głupstwem krzyża, poddaniem pokornym umysłu pod tajemnice wiary i powagą Kościoła., ujarzmianiem namiętności pod słodkim Chrystusa jarzmem, chowaniem według stanu naszego czystości świętej. Uproś nam zwłaszcza, żebyśmy nigdy nie lekceważyli cnoty i tych, którzy cnocie szczególniej się oddają, ale czcili ich i naśladowali, a tak zasłużyli dojść kiedyś do chwały wiekuistej, w której królujesz na łonie Chrystusa po wszystkie wieki. Amen. (XIX w.)


  

Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej I

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, dziewico i męczenniczko, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, oblubienico Chrystusa, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, napełniona darami Ducha Świętego, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, wzorze cnoty czystości, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, pałająca gorliwością w nawracaniu niewierzących do świętej wiary, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, ucieczko pozostających w ciemnościach, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, szczególna patronka uczącej się młodzieży, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, przewodniczko oślepionych błędami, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, wskazująca drogę do prawdy, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, nawracająca do Chrystusa możnych tego świata, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, dyskutująca z uczonymi, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, nieustraszona okrutnymi mękami, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, pogrzebana na Górze Synaj, - módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami święta Katarzyno, Dziewica i Męczenniczko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się:

Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta Katarzyna otrzymała siłę zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą zawsze uprasza łaskę do przezwyciężenia pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W. Amen.


 

Litania do Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej II

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,- zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,- módl się za nami.
Święta Katarzyno miłością Bożą napełniona, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Oblubienico Jezusa Chrystusa, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, piękna lilio czystości, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Dziewico, silna we wierze, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, mocna w nadziei, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Dziewico pałająca miłością, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, wspaniałomyślna pogardzicielko świata i jego radości, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Zwierciadło cnót, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Kwiecie męczenników, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, pałająca  gorliwością o chwałę Bożą i zbawienie dusz, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Wzorze i orędowniczko nasza, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Nadziejo i Wspomożycielko nasza w potrzebie, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Można Patronko nasza, - módl się za nami.
Jezu, bądź nam miłościw – przepuść nam Panie.
Jezu, bądź nam miłościw – wysłuchaj nas Panie.
Od wszelkiego grzechu, - wybaw nas Panie.
Od przekroczeń przykazań, - wybaw nas Panie.
Od zaniedbania natchnień Twoich, - wybaw nas Panie.
Od sideł szatańskich, - wybaw nas Panie.
Od wszelkiej pychy i zazdrości, - wybaw nas Panie.
Od ducha nieczystości, - wybaw nas Panie.
Od wszelkich przeszkód do cnoty i doskonałości, - wybaw nas Panie.
Od potępienia wiecznego, - wybaw nas Panie.
My grzeszni, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas zachować raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam przebaczyć raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś w nas ducha świętej Katarzyny obudzić i zachować raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś w nas wiarę, nadzieję i miłość pomnożyć raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam doskonale zaparcie woli własnej udzielić raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam prawdziwe nawrócenie naszych złych obyczajów udzielić raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas do ostatniego tchnienia w swej służbie zachować raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś umysły nasze do pożądania niebieskich rzeczy podnieść raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam kiedyś przez przyczynę i zasługi świętej Katarzyny miłosiernym Sędzią być raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas wysłuchać raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
K. Módlmy się.
Boże, któryś Mojżeszowi na Górze Synaj dał przykazania i tamże ciało świętej Dziewicy i Męczennicy Katarzyny przez Swoich Aniołów cudownie zachowałeś, udziel nam, prosimy Cię, abyśmy przez Jej przyczynę i zasługi do Góry, którą jest Chrystus, dojść mogli, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.